Zwrot VAT za materiały budowlane – zmiany w 2014

Rozliczanie-podatku-naleznego-VAT-w-2014-r-100 510 091x9001Zasady zwrotu VAT za materiały budowlane obowiązują tylko do końca bieżącego roku. Od 2014 roku nastąpiła istotna zmiana w tych zasadach. Zostanie wycofana możliwość uzyskania zwrotu podatku za materiały użyte do remontu i budowy domów większych niż 110 metrów kwadratowych. Z dniem 31 grudnia br. przestanie obowiązywać dotychczasowa ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Od 1 stycznia 2014 roku obowiązywać będzie nowa ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Zachowane będą prawa nabyte Osoby fizyczne, które zakupią materiały budowlane, o których mowa w ustawie o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym do końca br., nadal będą miały prawo ubiegać się po 31 grudnia 2013 r. o zwrot części poniesionych wydatków na dotychczasowych zasadach, według następujących dat:

- od 1 maja 2004 do 31 grudnia 2005 r. - wniosek składa się na nie później niż do 31 grudnia 2014 r.;

- od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2007 r. - wniosek składa się na nie później niż do 31 grudnia 2015 r.;

- od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2009 r. - wniosek składa się na nie później niż do 31 grudnia 2016 r.;

- od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2011 r. - wniosek składa się na nie później niż do 31 grudnia 2017 r.;

- od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2013 r. - wniosek składa się na nie później niż do 31 grudnia 2018 r.

W przypadku, gdy wniosek złożony zostanie po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2013 r., limity kwoty zwrotu obliczone zostaną zgodnie z zasadami obowiązującymi w 2013 roku i dotyczyć będą okresów liczonych od dnia złożenia tego wniosku do dnia 31 grudnia 2018 r.  Warunkiem pozostaje nadal udokumentowanie wydatków fakturą wystawioną dla osoby fizycznej.  Do spraw dotyczących zwrotu VAT wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2014 roku będą miały zastosowanie dotychczasowe zasady.

 

Budowa domu jednorodzinnego i zwrot podatku

Nowe zasady zwrotu VAT za materiały budowlane przewidują, że o zwrot części podatku VAT zawartego w cenie tych materiałów, zakupionych przez osobę fizyczną po 1 stycznia 2014 roku można się ubiegać jeżeli:

  1. wydatki zostały poniesione w związku z: budową domu jednorodzinnego albo nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny;
  2. przedsięwzięcie to było realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r.;
  3. powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego nie przekracza odpowiednio:75 m2 i 100 m2; 85 m2 i 110 m2 - w przypadku, gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę wychowywała przynajmniej troje dzieci spełniających konkretne warunki, wskazane w art. 7 ust. 2 o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.  

Te warunki to nic innego, jak warunki umożliwiające odliczenie ulgi parorodzinnej, czyli:

  1. małoletnie dziecko,
  2. dziecko bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3. dziecko do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczące się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

Dodatkowe warunku umożliwiające odliczenie części podatku VAT za zakupione materiały budowlane to wiek i posiadanie własności nieruchomości. Osoba fizyczna, która będzie chciała skorzystać z tego zwrotu nie może ukończyć 36 lat do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Ponadto do dnia złożenia wniosku o zwrotosoba fizyczna nie może być:

  1. właścicielem innego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  2. osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
  3. właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

- z wyłączeniem domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 1 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (budowany dom jednorodzinny; rozbudowywany lub nadbudowywany na cele mieszkaniowe budynek/jego część albo udynek/pomieszczenie niemieszkalne lub jego część przebudowywane lub przystosowywane na cele mieszkaniowe).

 

Odliczenia wydatków na remont

Wprowadzone od nowego roku zmiany dotyczą również likwidacji zwrotu VAT za materiały budowlane użyte do remontu mieszkania, czy domu.Tylko wydatki na materiały budowlane użyte do remontu mieszkania lub domu poniesione do końca 2013 roku uprawniają jeszcze do częściowego zwrotu podatku VAT zawartego w ich cenie.  W przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim w roku kalendarzowym, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego: - warunek nieukończenia 36 roku życia dotyczy młodszego z małżonków, a warunek braku tytułu własności (lub spółdzielczego własnościowego prawa) do domu lub mieszkania dotyczy obojga małżonków.  Wniosek o zwrot VAT za materiały budowlane będzie można złożyć tylko raz, nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym zgodnie z prawem miało miejsce przystąpienie do użytkowania wybudowanego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Małżonkowie będą mogli zdecydować, czy chcą złożyć wniosek wspólnie, czy oddzielnie. Jeżeli jednak małżonkowie zdecydują się na złożenie odrębnych wniosków, do różnych urzędów skarbowych, są zobowiązani zawiadomić o ich złożeniu wniosku urząd skarbowy właściwy współmałżonka.

 

Kwota zwrotu VAT za materiały budowlane 2014

Tak jak do tej pory w przypadku inwestycji wymagających pozwolenia na budowę kwota zwrotu VAT za materiały budowlane dla stawki 23% VAT ma być od 2014 r. równa 65,22% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,195% kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu. Przepisy (tak jak obecnie) przewidują również pojawienie się innych stawek podstawowych VAT w naszym systemie podatkowym. W przypadku gdy stawka podatku VAT będzie inna niż 23%, kwota zwrotu równa będzie odpowiednio: 68,18%  – dla stawki 22%, | 62,50% – dla stawki 24%, | 60% – dla stawki 25% | kwoty podatku VAT wynikającej z faktur.

Jeżeli wniosek o zwrot VAT zostanie złożony w okresie obowiązywania:

- stawki 22% VAT – limit zwrotu wyniesie nie więcej niż 12,295% ww. kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej,

- stawki 24% VAT – limit zwrotu wyniesie nie więcej niż 12,097% ww. kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej,

- stawki 25% VAT – limit zwrotu wyniesie nie więcej niż 12 % ww. kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej,

Kwota zwrotu obliczona zgodnie z ww. zasadami dotyczy sumy wszystkich wydatków udokumentowanych fakturami VAT i podlega zaokrągleniu do pełnych złotych.

Podstawa prawna: Ustawa z 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2013 r.  poz. 1304).